Gordon & MacPhail 1995 Glen Spey 22

Gordon & MacPhail 1995 Glen Spey 22